REGULAMIN KONKURSU „W 15 minut mogę”

Organizator Konkursu
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu pod nazwą „W 15 minut mogę” (dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej: jokr.it/konkurs (dalej: „Strona Konkursowa”). Informacje o Konkursie będą także dostępne za pośrednictwem mediów społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram).
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem Strony Konkursowej. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest JOKR Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 60, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000889021, kapitał zakładowy: 5.000 zł, NIP: 5213922915, REGON: 388445773, zwana dalej „Organizatorem” lub „JOKR”. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy Kodeks cywilny.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych i nie jest loterią ani inną grą, której wynik zależy od przypadku.

Czas trwania i miejsce odbywania się Konkursu
5. Konkurs odbędzie się w jednej edycji. Czas trwania konkursu jest ograniczony. Konkurs trwa od dnia 17 lipca 2021 roku godz. 10:00 do dnia 31 lipca 2021 roku godzina 23:59 (decyduje data i godzina wysłania zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na Stronie Konkursowej). Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu.
6. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 31 lipca 2021 roku od godziny 23:59.
7. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w granicach miasta stołecznego Warszawy, z ograniczeniem do obszarów świadczenia usług wskazanych w aplikacji mobilnej JOKR.
8. W przypadku, gdy w czasie trwania Konkursu ograniczeniu ulegnie obszar świadczenia usług wskazany w aplikacji mobilnej JOKR nie ma to wpływu na już dokonane zgłoszenia.

Nagrody
9. Nagrodą Główną w Konkursie jest fabrycznie nowy smartfon iPhone 12 (Apple) koloru czarnego, pojemność 64GB (dalej: „Nagroda Główna”) W Konkursie przewidziano jedną Nagrodę Główną.
10. Nagrodami Dodatkowymi w Konkursie są trzy pakiety po 4 kupony rabatowe (vouchery), tj. łącznie 12 kuponów rabatowych uprawniających do uzyskania zniżki w kwocie po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na kolejne zakupy za pośrednictwem aplikacji JOKR (dalej: „Nagroda Dodatkowa”).
11. W Konkursie przewidziano trzy Nagrody Dodatkowe dla 3 (słownie: trzech) Uczestników.
12. Żadnej Nagrody nie można wymienić na gotówkę lub inne produkty, z zastrzeżeniem punktu 54 in fine Regulaminu. Żadnej Nagrody nie można się też zrzec na rzecz innej osoby.
13. Do każdej Nagrody dodana jest dodatkowo Nagroda Pieniężna w wysokości 11,1% wartości nagrody, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody, która nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona bezpośrednio przez Organizatora na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
Uczestnicy Konkursu
14. Uczestnikami Konkursu mogą być zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie osoby fizyczne, którym przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”) lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, składające zamówienia za pośrednictwem aplikacji mobilnej JOKR w związku z działalnością gospodarczą, gdy z treści zamówienia wynika, że nie posiada ono dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które spełnią wymogi regulaminu (dalej „Uczestnik”),. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia zgłoszeń, co do których ma uzasadnione przypuszczenie, że zostały dokonane z kont fikcyjnych lub w inny sposób naruszają powszechnie obowiązujące prawo.
16. W przypadku wątpliwości co do wieku Uczestnika, Organizator może poprosić o wykazanie wieku za pomocą dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika pod rygorem niewydania Nagrody.
17. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i oraz członkowie ich rodzin. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z danym podmiotem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
Dane osobowe
18. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest JOKR Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 60, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000889021, kapitał zakładowy 5.000 zł, NIP: 5213922915, REGON: 388445773. Z Administratorem można kontaktować się przez adres e-mail: rodo@jokr.it, oraz listownie na adres siedziby.
19. Pani/Pana dane osobowe (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, a w przypadku przekazania Nagrody również adres do wysyłki oraz dane do rozliczenia podatku dochodowego) przetwarzane są w celu realizacji konkursu „W 15 minut mogę”.
20. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - udzielona Administratorowi zgoda (która zostaje udzielona przy wypełnianiu formularza konkursowego) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes związany z procedurami rozliczenia konkursu
21. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć pracownicy i współpracownicy JOKR Polska Sp. z o.o., dostawcy i użytkownicy usług portali społecznościowych Facebook i Instagram, podmioty przetwarzające dane na podstawie umów powierzenia, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
22. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu zakończenia procedur związanych z organizacją i rozliczeniem konkursu (w tym przedawnienia roszczeń) albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych (rodo@jokr.it), przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także uniemożliwi dalszy udział w konkursie. Dostawcy usług portali społecznościowych Facebook i Instagram przechowują dane zgodnie z regulaminami usług tych dostawców.
23. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
- żądania przeniesienia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez przesłanie informacji na adres: rodo@jokr.it,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
24. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
25. Pani/Pana dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
26. Administrator informuje również, że dane osobowe wygranych w konkursie będą w ramach udzielonej zgody publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Administrator nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym wiadomości, komentarze, zdjęcia, dane osobowe) publikowane tam przez Użytkowników, ani za przetwarzanie danych przez media społecznościowe. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności i informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook i Instagram.
27. Inne ważne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce Prywatności JOKR.
28. Warunkiem niezbędnym otrzymania każdej Nagrody jest podanie w odpowiedzi na e-mail z prośbą Organizatora następujących danych, niezbędnych do wysłania Nagrody (w przypadku Nagrody Głównej) oraz rozliczenia podatku dochodowego od każdej Nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, właściwy Urząd Skarbowy wraz z adresem. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania każdej Nagrody. Niepodanie danych jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej Nagrody.
29. Uczestnik, podając swoje dane osobowe, poświadcza jednocześnie ich prawdziwość, będąc świadomym odpowiedzialności karnej za „poświadczenie nieprawdy mogące doprowadzić Organizatora do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem poprzez wprowadzenie w błąd” (art. 286 Kodeksu karnego).
30. Konkursie przetwarzane są pliki cookies, które są profilowane pod kątem kampanii marketingowej. Zgoda na ich wykorzystywanie może być w każdym czasie wycofana lub ograniczona oraz możliwe jest złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych zawartych w plikach cookies. Więcej informacji o zakresie i celu przetwarzania danych, plikach cookies jak również o administratorze i sposobie wycofania lub ograniczenia zgody znajduje się w Polityce Prywatności JOKR.
Warunki uczestnictwa u Konkursie
31. Podstawą do wzięcia udziału w Konkursie może być jedynie złożenie zamówienia za pośrednictwem aplikacji mobilnej JOKR, w warunkach o których mowa poniżej, wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na Stronie Konkursowej zawierającego Zadanie konkursowe wraz z podaniem jednego numeru zamówienia dokonanego przez Uczestnika Konkursu oraz wykonanie tych czynności w terminie, o którym jest mowa w punkcie 6 niniejszego Regulaminu.
32. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
a. Dokonać w terminie od dnia 1.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. godz. 20:00 zakupów za pośrednictwem aplikacji JOKR na kwotę nie niższą niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Zakup musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), upoważniającym do wysłania jednego zgłoszenia;
b. Nie później niż do dnia 31.07.2021 r. do godz. 23:59 (włącznie) przekazać swoje zgłoszenie poprzez formularz umieszczony na Stronie Konkursowej, zawierające Zadanie konkursowe. W zgłoszeniu należy:
i. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podać swoje dane osobowe, zapoznać się z Regulaminem konkursu
ii. odpowiedzieć na zadanie konkursowe,
iii. podać numer zamówienia dostępny w aplikacji JOKR.
Przekazanie zgłoszenia stanowi akceptację Regulaminu Konkursu.
33. Organizator weryfikuje prawidłowość zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia. Uczestnicy, których zgłoszenia nie są prawidłowe zgodnie z punktem 32 niniejszego Regulaminu tracą prawo do odbioru Nagrody Głównej, Nagrody Dodatkowej i Nagrody Pieniężnej.
34. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń, co do których ma uzasadnione przypuszczenie, że prowadzą do próby obejścia Regulaminu, ingerują w mechanizm konkursu lub w inny sposób dążą do złamania zasad przeprowadzenia Konkursu.
35. Nagroda Główna, o której mowa w punkcie 9 Regulaminu jest ograniczona do 1 sztuki. Nagrody Dodatkowe, o których mowa w punkcie 10 Regulaminu są ograniczone do 3 sztuk. O przyznaniu każdej z Nagród decyduje ostateczna liczba głosów jury oddanych na zgłoszenia.
36. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może zaproponować maksymalnie trzy zgłoszenia, przy czym każde musi zawierać podany inny numer zamówienia. W przypadku przesłania większej ilości zgłoszeń niż trzy, kwalifikowane są te zgłoszenia, które zostały zarejestrowane jako pierwsze trzy. W przypadku przysłania więcej niż jednego zgłoszenia z podaniem tego samego numeru zamówienia, kwalifikowane jest zgłoszenie, które zostało zarejestrowane jako pierwsze z danym numerem zamówienia.

Zadanie konkursowe
37. Zadaniem konkursowym (dalej: ,,Zadanie konkursowe”) jest wysłanie za pośrednictwem formularza umieszczonego na Stronie Konkursowej treści zawierającej propozycję udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe tj. wpisanie dokończonego, pełnego logicznie i poprawnego gramatycznie zdania rozpoczynające się od słów „W 15 minut mogę (…)” gdzie „(…)” będzie stanowiło tekst utworzony przez samego Uczestnika, który wyrażać ma np. satysfakcję Uczestnika z faktu realizowania przez JOKR zamówień w czasie nieprzekraczającym 15 minut. Dalsze wymagania dotyczące Zadania konkursowego określają następne punkty Regulaminu.
38. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zadania konkursowego. Przesłane przez Uczestnika Zadanie konkursowe może zostać opublikowane przez Organizatora na Stronie Konkursowej oraz w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika, co Uczestnik akceptuje.
39. Zadanie konkursowe może składać się maksymalnie ze 120 (stu dwudziestu) znaków (w tym znaki przestankowe).
40. Zadanie konkursowe nie może:
a. zawierać nazw produktów spoza oferty JOKR lub nazw/firm i usług innych podmiotów świadczących usługi zbliżone do działalności JOKR;
b. naruszać praw innych osób, w tym dóbr osobistych, praw autorskich i prawa do wizerunku;
c. zawierać treści przyjętych ogólnie za wulgarne, obraźliwe;
d. zawierać treści o charakterze dyskryminacji np. rasowej, religijnej, etnicznej lub narodowościowej lub nawołujące do przemocy z jakiegokolwiek powodu albo innych treści, które mogą być uznane za naruszające dobre obyczaje lub prawo.
41. W przypadku, gdy Zadanie konkursowe umieszczone przez Uczestnika będzie niezgodne z zasadami określonymi powyżej lub gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniami do Organizatora dotyczącymi naruszenia jej dóbr osobistych lub praw, w tym praw autorskich, Organizator ma prawo usunąć Zadanie konkursowe.
42. Organizator dokona weryfikacji otrzymanych Zadań konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania konkursowego. W przypadku, gdy Zadanie konkursowe jest niezgodne z Regulaminem, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Konkursu w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w Zadaniu konkursowym w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania konkursowego. Ponadto, na prośbę Organizatora, Uczestnik przedstawi Organizatorowi dokumenty wskazujące na spełnienie innych warunków wymaganych do wzięcia udziału w określonych w Regulaminie.
43. Na uzupełnienie Zadania konkursowego Uczestnik ma 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania uzupełnienia Zadania konkursowego w zakresie określonym w punkcie 42. Po upływie tego terminu takie niekompletne Zadanie konkursowe nie będzie rozpatrywane.
44. Organizator ma prawo w dowolnym momencie wykluczyć z Konkursu Uczestnika, którego Zadanie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu, narusza prawa, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, lub jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Sposób przyznawania Nagród i Licencja
45. Jury dokonuje wyboru zwycięzcy Nagrody Gównej i zwycięzców Nagród Dodatkowych spośród zgłoszeń przysłanych w terminie, o którym mowa w punkcie 6 Regulaminu.
46. Każda Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi wyłonionemu przez minimum trzyosobowe jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora. Przy wyborze zwycięzców jury będzie kierować się własnym uznaniem i weźmie pod uwagę poprawność zgłoszenia, kreatywność oraz nietuzinkowy, humorystyczny, chwytliwy i oryginalny sposób wykonania Zadania konkursowego. Jury dokonuje wyboru spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń.
47. Zwycięzca Nagrody Głównej (i związanej z nią Nagrody Pieniężnej) oraz zwycięzcy Nagród Dodatkowych (i związanych z nimi Nagród Pieniężnych) zostaną ogłoszeni w dniu 13 sierpnia 2021 r. na Stronie Konkursowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram).
48. Uczestnik traci prawo do Nagrody jeżeli:
e. nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie;
f. zamówienie, o którym mowa w punkcie 32 Regulaminu zostanie anulowane lub zmienione albo towary objęte tym zamówieniem zostaną w zgodzie z przepisami prawa zwrócone i nastąpi zwrot płatności za to zamówienie.
49. Laureat Nagrody Głównej (i związanej z nią Nagrody Pieniężnej) oraz laureaci Nagród Dodatkowych (i związanych z nimi Nagród Pieniężnych) zostaną ogłoszeni w dniu 13 sierpnia 2021 r. o godzinie 18:00 na Stronie Konkursowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Instagram), a także zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail o Nagrodzie. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych (imienia oraz nazwiska) oraz treści Zadania konkursowego na stronie Konkursowej oraz w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) celem ogłoszenia zwycięzców Konkursu.
50. Uczestnik przesyłając zgłoszenie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych treści stanowiących wykonanie Zadania konkursowego, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa w zdaniu powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
51. Uczestnik ponosi względem Organizatora bądź podmiotów, którym Organizator udzieli sublicencji do Zadania konkursowego, pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy jakakolwiek osoba zgłosi się do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec takiej osoby oraz zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, które musiał on ponieść w związku roszczeniem osoby trzeciej, w tym koszty ewentualnych odszkodowań, ugód, kar oraz koszty postępowania.
52. Z chwilą akceptacji Regulaminu i przesłania zgłoszenia do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieograniczonej w miejscu i czasie, przenoszalnej, nieodpłatnej, licencji na posługiwanie się tekstem stanowiącym wykonanie Zadania konkursowego w nieograniczonej liczbie egzemplarzy („Licencja”). Licencja obejmuje również prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji treści stanowiących wykonanie Zadania konkursowego.
53. Licencja udzielana jest Organizatorowi na następujących polach eksploatacji:
a. rozpowszechnianie treści stanowiących wykonanie Zadania konkursowego, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowań, poprzez ich publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie:
i. za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych, w szczególności sieci Internet i sygnału radiowego i telewizyjnego, zarówno drogą radiową, kablową, jak i satelitarną, także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
ii. za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych;
b. utrwalanie i zwielokrotnianie treści stanowiących wykonanie Zadania konkursowego, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym techniką drukarską;
c. wprowadzanie treści stanowiących wykonanie Zadania konkursowego do obrotu.


Odbiór i realizacja Nagród
54. Nagroda Główna zostanie wysłana na koszt Organizatora drogą kurierską na adres podany przez Uczestnika w odpowiedzi na e-maila Organizatora z prośbą o uzupełnienie danych adresowych w terminie do 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, o ile nie nastąpi nieprzewidziany brak dostępności Nagrody na rynku. W takim wypadku Organizator przedstawi Laureatowi Nagrody propozycję zamiany Nagrody na przedmiot o tej wartości rynkowej.
55. Nagroda Główna jest adresowana do Laureata, wystawiona na dane Uczestnika podane podczas rejestracji zgłoszenia i w odpowiedzi na e-maila Organizatora z prośbą o uzupełnienie danych adresowych. Nie ma możliwości zmiany lub przeniesienia wygranej na osoby trzecią.
56. Nagrody Dodatkowe zostaną wydane trzem Laureatom poprzez przesłanie na ich adres e-mail czterech voucherów – kodów zawierających kupony rabatowe uprawniających do uzyskania zniżki w kwocie po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na kolejne zakupy za pośrednictwem aplikacji JOKR.
57. Żadna Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
58. Organizator podejmie jednokrotną próbę wysyłki Nagrody Głównej na adres wskazany przez Laureata. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres pocztowy lub nieodebranie przesyłki w terminie. Nagroda Główna może być wysłana na dowolny adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
59. Organizator podejmie jednokrotną próbę wysyłki Nagrody Dodatkowej na adres e-mail wskazany przez Laureata. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres e-mail.
60. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Reklamacje
61. Reklamacje dotyczące zasad Konkursu mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników (liczy się data stempla pocztowego), wyłącznie w formie pisemnej (nadanym listem poleconym lub przesyłką kurierską) na adres Organizatora ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa z dopiskiem: Reklamacja Konkurs „W 15 minut mogę”.
62. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
63. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora, złożona z co najmniej 2 osób. Komisja sporządzi protokół z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia uczestnika Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty, w której Organizator otrzymał reklamację.

Postanowienia końcowe
64. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
65. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
66. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika spowodowane działaniem Uczestnika, które jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.